Obchodní podmínky

Mgr. et Mgr. Pavel Rataj - párová terapie, párový terapeut, psycholog Praha

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Mgr. Pavel Rataj, se sídlem Praha 4  - Lhotka,  V zahradní čtvrti 223/22, PSČ 14200, identifikační číslo: 76509494 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové doméně www.pavelrataj.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Služby, které jsou předmětem této smlouvy, jsou semináře a workshopy pořádané Mgr. Pavel Rataj (dále jen "produkty"). 

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů (dále jen "uživatelský účet").

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu může kupující aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským emailem a heslem.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení cen. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu produktů může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • Bankovním převodem prostřednictvím platebního systému Gopay.
  • Platební kartou prostřednictvím platebního systému Gopay.

4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu na vyžádání. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktu a bude mu předána v den realizované akce.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Vzhledem k charakteru služby - Semináře /Workshopy pořádané Mgr. Pavel Rataj (duševní vlastnictví) nelze po aktivaci tohoto produktu odstoupit od kupní smlouvy. V případě storna u akcí Mgr. Pavel Rataj vrací prodávající kupujícímu déle než měsíc před akcí 50% vstupného, měsíc před akcí není možné akci stornovat.

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Vyřizování reklamací (např. pokud akce je krácena, nerealizována, nebo v ní dojde k nějaký závažným skutečnostem, které výrazně ovlivní kvalitu či časovou dotaci akce) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ravelus@seznam.cz nejpozději do třech pracovních dní.

6.2. Prodávající není zodpovědný za technické problémy na straně kupujícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu.

7.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ravelus@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • 8.6.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 8.6.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Kontaktní údaje prodávajícího: 

adresa pro doručování: V zahradní čtvrti 223/22, Praha 4, PSČ 14200, 

adresa elektronické pošty: ravelus@seznam.cz,

telefon: 777 041 478.

V Praze dne 18. srpna 2019

Mgr. Pavel Rataj